Studentų praktika Informacinės visuomenės plėtros komitete

Komitete sudarytos galimybės studentams atlikti neatlygintiną praktiką. Studentai dėl praktikos atlikimo gali kreiptis bet kuriuo metu, bet ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki praktikos pradžios. Praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip keturios savaitės, bet ne ilgesnė nei šeši mėnesiai.

Tikslas - susipažinti su Komiteto misija ir vizija, veiklos tikslais ir uždaviniais, vykdomomis funkcijomis; įgyti praktinių žinių ir įgūdžių, kurių reikia kokybiškam darbui.

Tikslinė grupė – Komitete praktiką gali atlikti aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų programos ir studijų pirmosios pakopos (bakalauro) studentai, baigę ne mažiau kaip du studijų kursus, bei antrosios pakopos (magistrantūros) studentai. Praktikai atlikti priimami tie studentai, kurių studijų programose yra numatyta praktika ir kurių studijų pobūdis atitinka Komiteto vykdomoms funkcijoms ir tikslams. Su praktiką atliekančiais studentais sudaroma Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos formos studento praktinio mokymo sutartis.

Laukiamas rezultatas – supažindinti studentus su Komiteto struktūra, darbo profiliu ir vykdomomis užduotimis.

Kontaktinis asmuo: Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Grigaitienė, el. p. [email protected], tel. nr. +37061965169