Kultūros ministerija. Jaunojo kūrėjo ir Metų debiuto premijos

Kultūros ministerija perspektyvius jaunus kūrėjus kasmet paskatina Meto debiuto ir Jaunojo kūrėjo premijomis. Kandidatų siūlymai Jaunojo muzikos atlikėjo premijai gauti pateikiami kasmet iki vasario 15 d. Kandidatų siūlymai Metų debiuto ir Jaunojo kūrėjo premijoms gauti pateikiami kasmet iki spalio 1 dienos.

Tikslinė grupė: Kandidatais premijas gauti gali būti jaunieji menininkai arba jaunųjų menininkų kolektyvai (asmenys nuo 14 iki 35 metų).

Metų debiuto premija, kurios dydis yra 700 Eur, skiriama už geriausią jaunojo menininko arba jaunųjų menininkų kolektyvų debiutą profesionaliojo meno srityje per vienerius kalendorinius metus (laikotarpyje nuo vienerių metų rugpjūčio 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 1 d.), išsiskyrusį kūrybiniu novatoriškumu ir gerai įvertintą profesionalių meno vertintojų.

6 Jaunojo kūrėjo premijos, kurių kiekvienos dydis yra 900 Eur, skiriamos jauniesiems menininkams arba jaunųjų menininkų kolektyvams už pastarųjų trejų metų kūrybą, gerai įvertintą profesionalių meno vertintojų ir sulaukusią visuomenės pripažinimo.

Sąlygos: Kandidatus premijoms gauti gali siūlyti kultūros ir meno srityje veikiantys juridiniai ar fiziniai asmenys – profesionalūs menininkai arba meno vertintojai. Vienas fizinis ar juridinis asmuo gali siūlyti ne daugiau nei vieną kandidatą Metų debiuto ar Jaunojo kūrėjo premijai gauti.

Ypatumai:
Kandidatus premijoms gauti atrenka premijų komisija, kuri pasiūlytų kandidatų premijoms gauti veiklą vertina šiais aspektais:

  • kūrybos inovatyvumas, aktualumas ir profesionalumas;
  • kūrybos sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
  • jaunojo menininko kūrybinis aktyvumas.

Premijos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Kultūros ministerijai. Daugiau informacijos: ĮV-513 Dėl Jaunojo menininko premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo (lrs.lt)https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302441/asr

Kontaktinis asmuo: Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, vyriausioji specialistė Jolanta Meiduvienė, tel.: (8 608) 45492, el. paštas: [email protected]