Techninės pagalbos neįgaliesiems centras. Naujų techninės pagalbos priemonių, įsigytų asmens lėšomis, išlaidų kompensavimo paslauga

Paslaugos aprašymas: Paslaugos aprašymą galima rasti čia:

SVARBU! Asmuo iki 18 metų gali įsigyti triratį ar keturratį Centre ar savivaldybės įstaigoje arba gauti triračio ar keturračio įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Asmens lėšomis įsigyto triračio arba keturračio įsigijimo išlaidų kompensaciją gali gauti asmenys iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių, kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti triračiu ar keturračiu. Nustatytas kompensacijos skyrimo terminas ir dydis - ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus 90 procentų faktinių triračio ar keturračio įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 800 eurų.

Paslaugos teikimo vieta: Kreiptis į Centro teritorinį padalinį:

Reikalingi dokumentai pateikiant prašymą:

 1. asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas;
 2. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymas;
 3. dokumentas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. išrašas iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių nuo jo išrašymo dienos), kurį išrašo asmenį gydantis gydytojas (šeimos gydytojas ar kitas atitinkamos srities gydytojas specialistas). Forma Nr. 027/a pateikiama tik kreipiantis pirmą kartą.
 5. neįgaliojo pažymėjimas, išskyrus atvejus, kai asmuo iki 18 metų yra po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos bei turi akivaizdžių neįgalumo požymių ar vaikas turi judesio raidos sutrikimų.

Paslaugos teikimo ypatumai: SVARBU! Asmuo, prieš įsigydamas kojomis minamą triratį ar keturratį, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti, ar jis gali gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją. Sprendimą skirti/atsisakyti skirti priima Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo (toliau – Komisija). Įsigijimo išlaidų kompensacija išmokama, jei triratis ar keturratis buvo įsigytas po Komisijos sprendimo priėmimo dienos.

Reikalingi triračio ar keturračio įsigijimo dokumentai:

 1. vienas iš dokumentų, patvirtinančių priemonių įsigijimą:

  • sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba kasos pajamų orderio kvitas ar pinigų priėmimo kvitas, arba kredito ar mokėjimo įstaigos patvirtinta sąskaita, įrodanti, kad mokėjimas įvykdytas kredito ar mokėjimo įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymas dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai priemonę). Jeigu pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;
  • sąskaita faktūra, kurioje nurodytas sumokėjimo už kojomis minamą triratį ar keturratį termino atidėjimas;
  • pirkimo užsienio valstybėje dokumentas, kurio vertimą į lietuvių kalbą savo lėšomis organizuoja Centras, jei priemonė perkama ne Lietuvoje;
  • pirkimo–pardavimo kvitas, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;
  • lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentas (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonę perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;
 2. atitikties deklaracija (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti Lietuvos medicinos normą MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V 18, ir (ar) 1993 m. birželio 14 d. Europos Tarybos direktyvos 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ reikalavimus). Jeigu priemonė perkama ne Lietuvoje, turi būti pateikiamas atitikties deklaracijos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu;

 3. dokumentas, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas: kojomis minamam triračiui ar keturračiui – ne mažiau kaip 4 metai.

Kontaktinia duomenys: Techninės pagalbos neįgaliesiems centro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimo skyriaus specialistė analitikė Rasa Sadeckaitė Kryževičienė, tel. 85 272 1106 el.paštas: [email protected]