Globos centrai vaikams

Paslaugos aprašymas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) kartu su partneriais (66 įstaigomis, kurios įgyvendina globos centrų funkcijas bei 60 miestų (rajonų) savivaldybių administracijomis) nuo 2019 m. sausio 1 d. pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ įgyvendina projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 (toliau – GC Projektas).

Tikslas: GC Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti efektyvų Mobiliosios komandos darbą visose savivaldybėse. Visoje Lietuvoje globos centruose dirba globos koordinatoriai, socialiniai darbuotojai, Tarnybos atestuoti asmenys, psichologai / psichoterapeutai. Plačiau apie GC Projektą: https://vaikoteises.lt/apie-tarnyba ir http://www.globoscentrai.lt

Paslaugos teikimo ypatumai: Atkreiptinas dėmesys, kad Tarnyba įgyvendindama GC Projektą tiesiogiai neteikia minimai tikslinei grupei paslaugų, tačiau Projekto partnerių globos centrų veiklos tikslas yra užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Paslaugas teikia: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Globos centrai.

Kontaktinis asmuo: GC Projekto administratorė Daiva Steponavičienė, tel. 8 620 84757, el. paštas: [email protected]