Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimas 2023– 2024 metais (paraiškų teikimas uždarytas, vyksta vertinimas)

Konkurso tikslas stiprinti NVO sektorių, finansuojant konkurso būdu atrinktus nacionalinių NVO institucinio stiprinimo projektus, kuriais siekiama:

  1. vykdyti strateginę NVO plėtrą;
  2. sudaryti palankias sąlygas NVO vykdyti efektyvią ir kokybišką advokacijos veiklą ir įsitraukti į viešosios politikos procesus;
  3. skatinti NVO teikiamų viešųjų paslaugų plėtrą;
  4. didinti NVO finansinį tvarumą ir (ar) socialinį verslumą;
  5. vykdyti kokybiškos savanoriškos veiklos plėtrą.

Priemonės turinys: NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant vykdyti organizacijos strateginę plėtrą; Regionuose veikiančių NVO bendradarbiavimas ir plėtra; Institucinių gebėjimų, reikalingų NVO darbo efektyvumui didinti, stiprinimas; NVO tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių ir veiklos organizavimas;

Laukiami rezultatai ir pridėtinė vertė (nauda, efektas, poveikis) vartotojui: Siektinas konkurso rezultatas – atrinkti ir finansuoti projektai, kurie stiprina nacionalinių NVO institucinius gebėjimus: vykdo strateginę NVO plėtrą, sudaro palankias sąlygas NVO vykdyti efektyvią ir kokybišką advokacijos veiklą ir įsitraukti į viešosios politikos procesus, skatina NVO teikiamų viešųjų paslaugų plėtrą, didina NVO finansinį tvarumą ir (ar) socialinį verslumą ir vykdo kokybiškos savanoriškos veiklos plėtrą.

Tikslinė grupė: Pareiškėjas – juridinis asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą laikomas NVO, pareiškėjas yra nacionalinė NVO, veikianti vienoje ar keliose viešosios politikos srityse nacionaliniu mastu (įgyvendina veiklas ir (arba) kuria tiesioginę naudą ne mažiau nei 2 Lietuvos apskrityse; Pareiškėjas turi turėti ir viešai skelbti mažiausiai iki 2023 metų pabaigos galiojančią ilgalaikę NVO veiklos strategiją arba įsipareigoti iki 2023 metų pabaigos turėti ir viešai skelbti mažiausiai iki 2024 metų pabaigos galiojančią ilgalaikę NVO strategiją. Pareiškėjas negali būti kitos NVO struktūrinis padalinys.

Kita aktuali su priemonės, veiklos paslaugos teikimu susijusi informacija Planuojama, kad priemonė bus skelbiama kas dvejus metus, kitas kvietimas numatomas 2024 m. IV ketv. Konkurso tikslas ir finansuotinos veiklos gali keistis.

Kontaktinis asmuo: Patarėja Raimonda Mackevičiūtė, el. paštas: [email protected], tel. 8660 36262