Neįgaliųjų reikalų departamentas. Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektai.

Konkurso tikslas: atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus skatinti asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklą, atstovauti asmenų su negalia interesams, ginant jų teises, telkiant asmenis su negalia bendroms veikloms, skatinant asmenis su negalia dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinant asmenų su negalia, jų šeimų narių ir visuomenės informuotumą negalios klausimais.

Turinys:

 • asmenų su negalia teisių gynimas:
  1. nuolatinio pobūdžio atstovavimas (teikiant teisines konsultacijas, atstovaujant asmenų su negalia interesus mediacijos procesuose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir (ar) valstybės, savivaldybių institucijose bei įstaigose, valstybės, savivaldybių institucijų bei įstaigų darbo grupėse ir pan., teikiant pasiūlymus teisės aktų projektams);
  2. švietėjiška veikla (paskaitos, kampanijos, akcijos, renginiai, įvairios priemonės, orientuotos į visuomenės ir (ar) viešąsias paslaugas teikiančių specialistų švietimą asmenų su negalia teisių klausimais, kovą prieš išankstinį nusistatymą ir diskriminaciją asmenų su negalia atžvilgiu kasdieninėje veikloje, bendruomenėje, valstybės institucijose), konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su asmenų su negalia teisių gynimu;
  3. metodinė pagalba asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančios asociacijos nariams (informavimas, konsultavimas, metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas teisės aktų reikalavimų taikymo, teisės aktų pakeitimų, projektų rašymo, jų įgyvendinimo ir pan. klausimais);
 • tarptautinis bendradarbiavimas;
 • Prioritetinės veiklos:

  1. smurto, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos prieš asmenis su negalia prevencija ir pagalba nuo smurto, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos nukentėjusiems asmenims su negalia (teisinės konsultacijos, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, mokymai, įvairios priemonės, skirtos kovoti su smurtu, neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba prieš asmenis su negalia, šviesti išnaudojimo ir smurto atpažinimo, prevencijos ir šalinimo klausimais, didinti informuotumą ir sąmoningumą apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą);
  2. fizinės ir informacinės aplinkos, paslaugų prieinamumo asmenims su negalia skatinimo veikla (įvairios priemonės, orientuotos į prieinamumą; konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su negalią turintiems asmenims prieinama fizine ir informacine aplinka, prieinamomis paslaugomis, galimybe gauti informaciją alternatyviais jos pateikimo formatais);
  3. įtraukiojo ugdymo skatinimo veikla (įvairios priemonės, orientuotos į įtraukiojo ugdymo skatinimą (konsultacijos, viešinimas apie vaikus, turinčius negalią, bendrajame ugdyme, atstovavimas, tarpininkavimas ir pan.), mokymai ir kiti renginiai, susiję su įtraukiojo ugdymo skatinimu;
 • specialistų kvalifikacijos tobulinimas (tiesiogiai su asmenimis su negalia dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, paraišką teikiančios asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančios asociacijos, jos filialų, atstovybių ir (ar) vienijamų juridinių asmenų, partnerių (jei projektas vykdomas kartu su partneriu), kitų asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas);
 • asmenų su negalia savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose;
 • pareiškėjo, projekto vykdytojo organizuojami aktyvaus poilsio renginiai asmenims su negalia ir pareiškėjo, projekto vykdytojo narių dalyvavimas kitų juridinių asmenų organizuojamuose aktyvaus poilsio renginiuose;
 • pareiškėjo, projekto vykdytojo organizuojami kultūros renginiai asmenims su negalia ir pareiškėjo, projekto vykdytojo narių dalyvavimas kitų juridinių asmenų organizuojamuose kultūros renginiuose;
 • periodinių leidinių (ne mažiau kaip keturi numeriai per metus, ne mažesnis kaip 500 egzempliorių vieno numerio tiražas, jei leidžiamas popierinis periodinis leidinys (įskaitant Brailio raštu ir garsiniu formatu leidžiamą tiražą), susijusių su asmenų su negalia socialine įtrauktimi ir lygių galimybių asmenims su negalia sudarymu, leidyba reginčiųjų raštu, Brailio raštu, elektroniniu formatu, garsiniu formatu, įskaitant ir QR kodus, kuriais pateikiama informacija lietuvių gestų kalba;
 • ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimas asmeniui, turinčiam akivaizdžių negalios požymių, iki jam dar nenustatytas neįgalumo lygis ar dalyvumo lygis ir (ar) jo šeimos nariams.

Siektinas konkurso rezultatas – nenutrūkstamas asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos skatinimas, asmenų su negalia interesų atstovavimas, ginant jų teises, telkiant bendroms veikloms, skatinant dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinant asmenų su negalia, jų šeimų narių ir visuomenės informuotumą negalios klausimais.

Tikslinė grupė:

 1. asmenys su negalia;
 2. asmenys, turintys negalios požymių, ir (ar) jų šeimų nariai, kai vykdoma ankstyvosios pagalbos teikimo veikla;
 3. asmenų su negalia šeimų nariai;
 4. specialistai, tiesiogiai dirbantys su asmenimis su negalia;
 5. asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančios asociacijos, jos filialų, atstovybių ir (ar) vienijamų juridinių asmenų, partnerių (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu), kitų asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų darbuotojams;
 6. visuomenės nariams, viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams, kai vykdomos švietėjiškos ir prioritetinės (smurto, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos prieš asmenis su negalia prevencijos ir pagalbos nuo smurto, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos nukentėjusiems asmenims su negalia, fizinės ir informacinės aplinkos, paslaugų prieinamumo asmenims su negalia skatinimo, įtraukiojo ugdymo skatinimo veiklos.

Kita aktuali su priemonės, veiklos paslaugos teikimu susijusi informacija Šių projektų veiklos bus vykdomos 2024 m. 2025 m. finansuotinos veiklos gali keistis.

Kontaktinis asmuo: Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus patarėja Karvelienė, el.paštas: [email protected] , tel. 8 659 73543