Neįgaliųjų reikalų departamentas. Atvejo vadybos paslaugos asmenims su klausos negalia

Individualizuotai ir kompleksiškai teikiama paslauga asmeniui su klausos negalia. Atvejo vadybos paslaugų tikslas - organizuojant paslaugas, koordinuojant jų teikimą, nuolat peržiūrint gaunamas paslaugas, nustatant klausos negalią turinčio asmens individualius poreikius ir galimybes, asmeniui su klausos negalia, išgyvenančiam socialinę krizę (kompleksines socialines problemas), užtikrinti reikalingų paslaugų prieinamumą jam prieinama forma bei siekti kuo didesnio klausos negalią turinčio asmens socialinio dalyvavimo visuomenėje bei integravimo į bendruomenę. Atvejo vadybos paslaugos apima pagalbos asmeniui koordinavimą, tarpininkavimą, konsultacijas, informacijos teikimą klausos negalią turinčiam asmeniui prieinamu būdu. Pagalbos koordinavimas taip pat gali apimti šias gestų kalba teikiamas paslaugas: psichologo konsultacijas, surdopedagogo, gestų kalbos vertėjo, gestų kalbos mokytojo, kompiuterinio raštingumo mokytojo, teisinio konsultavimo, motyvacijos didinimo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimo ir kitokio pobūdžio paslaugas, susijusias su asmens poreikiais. Paslaugos teikiamos gestų kalba ar kitu klausos negalią turinčiam asmeniui prieinamu būdu.

Laukiami rezultatai: Ši paslauga užtikrina asmenų, turinčių klausos negalią, socialinį dalyvavimą visuomenėje, savarankiškumą. b) tikslinę grupę (amžius, lytis, kitos ypatybės)

Paslaugos teikimo vieta ir sąlygos: Paslauga teikiama socialines krizes ( socialine krizė – kompleksinės pagalbos reikalaujantis atvejis, neigiamai paveikęs asmens socialinio gyveni sritis) išgyvenantiems asmenims su klausos negalia, kuriems Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka klausos susirgimų nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis. Paslaugos teikiamos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje (http://www.lkd.lt/atvejo-vadybininku-priemimo-laikas-ir-kontaktai).

Suteiktų paslaugų valandų skaičius kiekvienam paslaugų gavėjui individualus. Vidutinė atvejo vadybos paslaugos trukmė vienam asmeniui – 1 val. 30 min. per kartą, skiriant asmeniui individualiai jam parinktą paslaugos teikimo trukmę metams. Į paslaugų teikimo asmeniui laiką įeina: 50% laiko – tiesioginis kontaktavimas (esant poreikiui ir būtinybei, gali būti teikiamos paslaugos su savo įstaigos aplinkoje turimais specialistais) ir esant poreikiui iki 50% laiko – kitų įstaigų specialistų paslaugų, tiesiogiai teikiamų klausos negalią turinčiam asmeniui, koordinavimas, kontaktavimas su pagalbos teikėjais, individualaus plano sudarymas ir peržiūra, dokumentacijos pildymas, pasiruošimas konsultacijoms, darbuotojo supervizija. Atsižvelgiant į atvejo vadybos paslaugos poreikį, jos trukmė kiekvienam paslaugos gavėjui – individuali.

Visos paslaugos teikiamos gestų kalba ar kitu klientui priimtiniausiu būdu. Paslaugos nemokamos.

Paslaugos teikėjas - Lietuvos kurčiųjų draugija. Paslaugos pirkėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Kontaktinis asmuo: : Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno skyriaus projekto vadovė Greta Gustienė, Tel. Nr. +37065839757, el. paštas: [email protected]