Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslauga

Socialinės reabilitacijos asmenų su negalia bendruomenėje paslaugos (toliau – Paslauga) tikslas - kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą teikiant socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugas, įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Atsižvelgiant į konkretaus asmens su negalia poreikius bei sudarytą individualų planą, teikiamos 2 pagrindinės Paslaugos:

  1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.
  2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Esant poreikiui, gali būti teikiamos ir šios papildomos Paslaugos:

  1. Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas.
  2. Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
  3. Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas.
  4. Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Tikslinė grupė: Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos nariai; vaikai su negalia ir jų šeimos nariai (globėjai) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2319/asr

Paslaugos teikimo vieta ir sąlygos: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/038b34f2f8b011ecbfe9c72e552dd5bd?jfwid=klzz9z473 Asmuo su negalia, pageidaujantis gauti Paslaugą, kreipiasi į asmens nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją ar jos įgaliotą padalinį ir pateikia:

  1. užpildytą prašymo gauti Paslaugą formą (5 priedas) (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274454/asr;
  2. kitus dokumentus

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – savivaldybėms paskirsto valstybės biudžeto lėšas Paslaugai organizuoti ir teikti, priima sprendimus susijusius su valstybės biudžeto lėšų, skirtų šiai paslaugai organizuoti ir teikti, naudojimu, kontrolės vykdymu ir įgyvendinimu. Savivaldybės – organizuoja ir administruoja Paslaugos teikimą savivaldybėse.

Detalesnė informacija pateikiama Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje Skiltyje Akreditavimas (socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje) https://anta.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/akreditavimas-socialine-reabilitacija-neigaliesiems-bendruomeneje/

Kontaktai pasiteiravimui: Teisių apsaugos politikos įgyvendinimo priemonių valdymo skyriaus vyresnioji patarėja Rasa Šivickienė, tel. +370 658 88406, el. paštas: [email protected]