Neįgaliųjų reikalų departamentas. Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslauga

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos tikslas - kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą teikiant socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugas, įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje. Atsižvelgiant į konkretaus asmens su negalia poreikius bei sudarytą individualų planą, teikiamos 2 pagrindinės Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos:

  1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.
  2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Esant poreikiui, gali būti teikiamos ir šios papildomos paslaugos:

  1. Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas.
  2. Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
  3. Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas.
  4. Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Tikslinė grupė: Suaugę asmenys su negalia (Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis) ir jų šeimos (globėjai), vaikai su negalia (Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis) ir jų šeimos (globėjai)

Paslaugos teikimo vieta ir sąlygos: Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslauga, atsižvelgiant į asmens poreikį, gali būti teikiama ne ilgiau nei 3 metus. Paslaugos poreikis peržiūrimas asmeniui su negalia kasmet. Pagrindinės socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip 4 kartus per mėnesį. Konkrečiam asmeniui su negalia šios paslaugos teikiamos atsižvelgiant į jo negalios pobūdį (pvz., teikiant paslaugas klausos negalią turintiems asmenims, turi būti užtikrintas paslaugos teikimas tiesiogiai lietuvių gestų kalba, nesant galimybės ‒ vertimas į gestų kalbą ir pan.), atsižvelgiant į jo poreikius, tiek grupėmis, tiek individualiai“. Asmuo su negalia, pageidaujantis gauti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugą, kreipiasi į asmens nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją ar jos įgaliotą padalinį ir pateikia:

  1. užpildytą prašymo gauti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje formą (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ 5 priedas) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274454/asr ;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslauga teikiama nemokamai

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – savivaldybėms paskirsto valstybės biudžeto lėšas socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugai organizuoti ir teikti, priima sprendimus susijusius su valstybės biudžeto lėšų, skirtų šiai paslaugai organizuoti ir teikti, naudojimu, kontrolės vykdymu ir įgyvendinimu. Savivaldybės – organizuoja ir administruoja socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos teikimą savivaldybėse.

Kontaktinis asmuo: Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyresnioji patarėja Rasa Šivickienė Tel. Nr. +370 865888406, el.paštas: [email protected]