Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimas 2023–2024 metais (paraiškų teikimas uždarytas, vyksta vertinimas)

Konkurso tikslas

  1. stiprinti NVO sektorių, finansuojant konkurso būdu atrinktus skėtinių nacionalinių NVO (toliau – skėtinės NVO) institucinio stiprinimo projektus, kuriais siekiama:
  2. skatinti NVO partnerystę ir bendradarbiavimą;
  3. užtikrinti kokybišką ir sistemingą visuomenės interesų atstovavimą viešosios politikos formavimo srityje;
  4. stiprinti NVO ir partnerių gebėjimus, reikalingus NVO efektyvumui, finansiniam tvarumui didinti, vykdyti viešųjų paslaugų teikimo ir (ar) savanorystės plėtrą;
  5. skatinti tvarią NVO strateginę plėtrą.

Priemonės, veiklos, paslaugos turinys: Siekiant tikslo „skatinti NVO partnerystę ir bendradarbiavimą;“ finansuotinos veiklos: NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų ir (ar) verslo subjektų (pvz., įmonių), ir (ar) mokslo institucijų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas, siekiant ilgalaikės strateginės jų partnerystės; gerosios skirtingų sektorių bendradarbiavimo patirties viešinimas; NVO tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių ryšių skatinimas ir tarptautinės veiklos organizavimas; Siekiant tikslo „užtikrinti kokybišką ir sistemingą visuomenės interesų atstovavimą viešosios politikos formavimo srityje“ finansuotinos veiklos: skėtinių NVO narių kompetencijų, skirtų kokybiškai atstovaujamos viešosios politikos srities stebėsenai ir dalyvavimui sprendimų priėmimo procesuose užtikrinti, tobulinimas; advokacijos strategijų ir (ar) veiksmų planų kūrimas ir įgyvendinimas; raštiškų siūlymų ir (ar) rekomendacijų teikimas kompetentingai (-oms) valstybės ir (ar) savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (-oms); Siekiant tikslo „stiprinti NVO ir partnerių gebėjimus, reikalingus NVO efektyvumui, finansiniam tvarumui didinti, vykdyti viešųjų paslaugų teikimo ir (ar) savanorystės plėtrą“, finansuotinos veiklos: NVO finansinio tvarumo ir (ar) socialinio verslo plėtros skatinimas nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; NVO dalyvavimo teikiant viešąsias paslaugas skatinimas nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; kokybiškos savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; institucinių gebėjimų, reikalingų NVO veiklos efektyvumui didinti, stiprinimas; Siekiant tikslo „skatinti tvarią NVO strateginę plėtrą“, finansuotinos veiklos: naujų NVO steigimo skatinimas ir pagalba jas steigiant; NVO augimo ir plėtros skatinimas. Pareiškėjas privalo paraiškoje numatyti įgyvendinti pasirinktinai bent 1 veiklą, nurodytą finansuotinų veiklų sąraše.

Laukiami rezultatai ir pridėtinė vertė (nauda, efektas, poveikis) vartotojui ir t.t.: Siektinas Konkurso rezultatas – atrinkti ir finansuoti skėtinių NVO institucinio stiprinimo projektai, kuriuos įgyvendinant stiprinami skėtinių NVO instituciniai gebėjimai: skatinama NVO partnerystė ir bendradarbiavimas; užtikrinamas kokybiškas ir sistemingas visuomenės interesų atstovavimas viešosios politikos formavimo srityje; stiprinami NVO ir partnerių gebėjimai, reikalingi NVO efektyvumui, finansiniam tvarumui didinti; vykdoma viešųjų paslaugų teikimo ir (ar) savanorystės plėtra; skatinama tvari NVO strateginė plėtra.

Tikslinė grupė: Pareiškėjas –juridinis asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą laikomas skėtine nacionaline NVO, atitinka Nuostatų 18 punkte nustatytus reikalavimus ir yra pateikęs paraišką Konkursui, siekdamas gauti valstybės biudžeto lėšų projektui vykdyti. Pareiškėju nelaikoma skėtinė nacionalinė NVO, kuri yra kitos veikiančios skėtinės nacionalinės NVO narė, jei pastaroji veikia toje pačioje viešosios politikos srityje ir teikia paraišką Konkursui.

Kitą aktuali su priemonės, veiklos paslaugos teikimu susijusi informacija Planuojama, kad priemonė bus skelbiama kas dvejus metus, kitas kvietimas numatomas 2024 m. IV ketv. Konkurso tikslas ir finansuotinos veiklos gali keistis.

Kontaktinis asmuo: Patarėja Raimonda Mackevičiūtė, el.paštas: [email protected], tel. 8660 36262