Nevyriausybinių organizacijų 2022 metų fondo nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais (projekto vykdymas)

Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant NVO institucinio stiprinimo projektus: didinti NVO darbo efektyvumą ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybę, gerinti teikiamas viešąsias paslaugas, gerinti šių paslaugų kokybę ir vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą. priemonės, veiklos, paslaugos turinys: Konkurso būdu finansuotinos veiklos: NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir (ar) gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę; NVO teikiamų viešųjų paslaugų stiprinimas ir jų kokybės gerinimas, iniciatyvų NVO finansiniam tvarumui ar socialiniam verslui kūrimas ir (ar) plėtojimas; NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų ir (ar) verslo subjektų (pvz., įmonių) bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas; NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus, stiprinimas; siūlymų ir (ar) rekomendacijų dėl viešosios politikos sprendimų teikimas kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (oms); savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra.

Laukiami rezultatai ir pridėtinė vertė (nauda, efektas, poveikis) vartotojui ir t.t.: Siektinas konkurso rezultatas – atrinkti ir finansuoti projektai, kurie stiprina NVO institucinius gebėjimus: didina NVO darbo efektyvumą ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybę, gerina teikiamas viešąsias paslaugas, gerina šių paslaugų kokybę ir vykdo savanoriškos veiklos plėtrą.

Tikslinė grupė: Pareiškėjas – juridinis asmuo, pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą laikomas NVO.

Kita aktuali su priemonės, veiklos paslaugos teikimu susijusi informacija Planuojama, kad priemonė bus paskelbta 2023 m. I ketv. Priemonė skelbiama kas metus, konkurso tikslas ir finansuotinos veiklos gali nežymiai keistis.

Kontaktinis asmuo: Patarėja Raimonda Mackevičiūtė, [email protected], 8660 36262