Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, 2024–2025 metais atrankos organizavimo konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siekdama skatinti vyresnio amžiaus žmonių įgūdžių tobulėjimą IT srityje bei kartų solidarumo principą, organizuoja dvimetį Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkursą. Konkurso būdu atrenkami ir remiami bendri jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių NVO projektai, skirti ugdyti bei stiprinti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus informacinių technologijų srityje. Remiamos projektinės veiklos, kuriomis numatomas jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių bendrų veiklų organizavimas, ugdant vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus ir įgūdžius informacinių technologijų srityje; jaunų žmonių parengimas ir konsultavimas, kaip ugdyti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus ir įgūdžius informacinių technologijų srityje; mokymo medžiagos parengimas; apsirūpinimas ugdymui reikalingomis priemonėmis ir kt.

Konkurso tikslas: atrinkti ir finansuoti bendrus jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti.

Iš viso konkursui vieneriems metams yra skiriama 300 000 Eur suma. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 50 000 Eur, mažiausia lėšų suma – 40 000 Eur.

Tikslinė grupė: vyresnio amžiaus žmonės nuo 60 metų bei jaunimas 14-29 metų.

Pareiškėjams ir jų partneriams taikomi šie reikalavimai:

  • turi būti įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir vienijantis ne mažiau negu 10 nacionalinių ir kitų bendrų tikslų siekiančių nevyriausybinių organizacijų;
  • turi veikti ne mažiau negu 8 metai po įsteigimo.
  • Projekto partneris turi būti Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, laikomas nevyriausybine organizacija pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą ir nevyriausybinės organizacijos žymą įregistravęs Juridinių asmenų registre. Projekto partneriams taip pat keliamas reikalavimas turėti patirties dirbant su jaunimu ir (ar) jaunimo politikos srityje. Svarbu paminėti, kad projekto vykdytojas iki pirmų projekto ataskaitinių metų gruodžio 31 d., o pratęsus projekto finansavimą kitiems metams – iki kitų metų gruodžio 31 d. užtikrina, kad per ataskaitinius metus bus pasiekti šie esminiai kiekybiniai rodikliai:
  • ne mažiau nei 150 vyresnio amžiaus žmonių bus įtraukta į mokymų veiklas (iki pirmų projekto ataskaitinių metų rugsėjo 30 d. – ne mažiau nei 100 vyresnio amžiaus žmonių);
  • bus įgyvendintos ne mažiau nei 6 veiklos (nurodytos konkurso Nuostatuose, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/04724ba0c43a11ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=433ca387-cf72-4237-82c2-89b6ffbf221f projekto tikslui pasiekti (iki pirmų projekto ataskaitinių metų rugsėjo 30 d. – ne mažiau nei 5 veiklos projekto tikslui pasiekti).

Kita aktuali su priemonės, veiklos paslaugos teikimu susijusi informaciją: Konkursą organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, paraiškų atranką bei projektų administravimą vykdo Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM.

Kontaktinis asmuo: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės patarėja, Teresa Roščinska, el. paštas: [email protected], tel. +370 658 59325