Tarptautiniai kultūros ir švietimo projektai

Tarptautiniai kultūros ir švietimo projektai. 2015m. Kauno įvairių tautų kultūrų centras prisijungė prie tarptautinės kultūros institucijų asociacijos "Roots & Routes International Association". Bendradarbiaujant su šios asociacijos nariais ir kitais tarptautiniais partneriais, organizuojami tarptautiniai mobilumo projektai kultūros, švietimo ir neformaliojo ugdymo srityse, skirti jaunimui (18-29 m.) ir su jaunimu dirbantiems asmenims pagal "Erasmus+" programą. Kauno įvairių tautų kultūrų centras organizuoja ir pavienes veiklas, skirtas 14-29 metų jaunimui, jaunimo įtraukčiai, skirtingų kultūrų pažinimui bei tolerancijos ugdymui.

Veiklos apibūdinimas: Projektais siekiama skatinti jaunimo dalyvavimą demokratiniame gyvenime ir suteikti jiems galimybę aktyviai dalyvauti darbo rinkoje. Projektinė veikla taip pat prisideda prie tarpkultūrinio dialogo, socialinės įtraukties, solidarumo ir tolerancijos stiprinimo. Taikant neformaliojo ugdymo metodus ugdomi jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų gebėjimai, stiprinami jaunimo sektoriaus ir darbo rinkos ryšiai, puoselėjami tarpkultūriniai santykiai bei solidarumas. Šiais projektais siekiama plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą ir mokymosi mobilumą bei gerųjų patirčių dalijimąsi jaunimo sektoriuje. Daugiakultūrės veiklos skatina pažinti ir įvertinti savo identitetą, kilmę, kultūrą bei kalbą. Tai suteikia jaunimui pasitikėjimo savimi ir atveria jiems naujas bendravimo, bendradarbiavimo galimybes, padeda išlaikyti ir puoselėti savo tautybę bei tradicijas.

Tikslinė grupė: Jauni žmonės (14-29 m. amžiaus asmenys), įskaitant ir tautinių bendrijų jaunimą, bendruomenių lyderius bei aktyvius narius; jauni menininkai ir kūrėjai.

Veiklos teikimo vietą ir sąlygos: • Projektų veikla organizuojama atsižvelgiant į tuo metu vykstančius projektus, todėl informacijos apie esančias galimybes reikia teirautis nurodytais kontaktais. Kiekvieno projekto vykdymo metu organizuojamas atviras kvietimas dalyviams, kuriame nurodomi konkretūs projekto reikalavimai norintiems dalyvauti bei kita su projekto veikla susijusi informacija. Tai yra tęstinė Kauno įvairių tautų kultūrų centro veikla, šiuo metu vykdomi tarptautiniai projektai bus įgyvendinami iki 2027 metų. • Skirtingos veiklos jaunimui vyksta atsižvelgiant į skirtingas šventes, sietinas su tam tikros tautinės grupės (ar grupių) pažinimu. Jaunimas įtraukiamas ir į savanorišką veiklą, skatinant daugiakultūriškumą, toleranciją bei bendradarbiavimą.

Kita aktuali su priemonės teikimu susijusi informacija: Dalyvavimas tarptautinių projektų veiklose yra nemokamas Erasmus + programos finansavimo rėmuose (apmokamos kelionės, pragyvenimo ir maitinimo išlaidos pagal nustatytus koeficientus). Informacijos apie šiuo metu įgyvendinamus projektus bei ar yra galimybė į juos įsitraukti prašome teirautis organizacijos nurodytais kontaktais.

Norint įsitraukti į vietines veiklas skirtas jaunimui, kviečiame stebėti atvirtus kvietimus socialinėje erdvėje https://www.facebook.com/154kulturos arba teirautis žemiau nurodytais kontaktais.

Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras yra ne pelno siekianti organizacija. Centro steigėjas - Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Kauno įvairių tautų kultūrų centro veiklos tikslai - tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą, veikiant kultūros, mokslo ir švietimo srityse, bei teikiant šių sričių paslaugas visuomenės nariams, sudaryti sąlygas tautinių kultūrų pažinimui, tautinių mažumų savitumo išsaugojimui, jų kultūrinei veiklai, meninei saviraiškai; siekti visaverčio tautinių mažumų integravimosi į miesto gyvenimą, puoselėti gyventojų tautinę toleranciją ir daugiataučio įvairių kultūrų miesto tradicijas.

Kontaktinis asmuo: Viešosios įstaigos Kauno įvairių tautų kultūrų centras projektų vadybininkė Algima Žymančiūtė. El. paštas [email protected], tel. nr. +370-37-426680