I. Parama teikiama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinę priemonę ,,Investicijos į žemės ūkio valdas“

Pareiškėjais gali būti:

  1. ūkininkai, fiziniai asmenys savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminę gamybą, ir pateikimu rinkai;
  2. juridiniai asmenys (savo vardu įregistravę valdą), užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai. Pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas.

Paramos teikimo sąlygos: Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos ir (arba) valdoje (-ose) pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų supirkimo (taikoma tik pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, superkantiems savo narių valdose pagamintą ir (arba) užaugintą produkciją), ir (arba) perdirbimo ir pateikimo rinkai per 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto pajamų.

Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 30 001 Eur.

Paramos lėšomis, visuose žemės ūkio sektoriuose, finansuojama nuo 20 iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės. Jauniesiems ūkininkams, kreipiantis paramos pagal šią intervencinę priemonę pirmą kartą, paramos intensyvumas padidinamas 20 proc. punktų. Vidutinis paramos dydis projektui sudaro iki 500 tūkst. Eur.

Vykdant projektų pirmumo atranką, jaunųjų ūkininkų, kurių amžiaus grupė yra 18–40 m. (paramos paraiškos pateikimo metu pareiškėjui turi būti dar nesuėję 41 m.), projektui suteikiami 10 atrankos balų.

Parama suteikiama tuo atveju, jei pareiškėjas atitinka ir kitas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus paramai gauti. Patvirtintos formos paramos paraiška su pridedamais dokumentais teikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pagal patvirtintą paraiškų teikimo grafiką. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdo paramos paraiškų administravimo funkciją (priima paramos paraiškas, atlieka jų atranką ir tinkamumo gauti paramą vertinimą, kontroliuoja projektų įgyvendinimą ir paramos gavėjų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą)

Kontaktinis asmuo: ŽŪM Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus vyriausioji specialistė Milda Jusienė, tel. Nr. (+370) 239 8469, el. paštas: [email protected]