II. Parama teikiama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“

Pareiškėjais gali būti:

  1. fiziniai asmenys, savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį;
  2. juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą.

Paramos teikimo sąlygos: Pareiškėjai turi nepertraukiamai užsiimti žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje (-ose) pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir (arba) perdirbimu ir pateikimu rinkai ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos ir (arba) valdoje (-ose) pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų supirkimo ir (arba) perdirbimo ir pateikimo rinkai per 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto pajamų.

Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 000 Eur.

Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas, didžiausias paramos intensyvumas yra 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jauniesiems ūkininkams (paramos paraiškos pateikimo metu pareiškėjui dar neturi būti suėję 41 m.), kreipiantis paramos pagal šią intervencinę priemonę pirmą kartą, paramos intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur.

Vykdant projektų pirmumo atranką, jauniesiems ūkininkams (paramos paraiškos pateikimo metu pareiškėjui dar neturi būti suėję 41 m.) suteikiama 15 atrankos balų.

Parama suteikiama tuo atveju, jei pareiškėjas atitinka ir kitas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus paramai gauti. Patvirtintos formos paramos paraiška su pridedamais dokumentais teikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pagal patvirtintą paraiškų teikimo grafiką. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdo paramos paraiškų administravimo funkciją (priima paramos paraiškas, atlieka jų atranką ir tinkamumo gauti paramą vertinimą, kontroliuoja projektų įgyvendinimą ir paramos gavėjų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą).

Kontaktinis asmuo: ŽŪM Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus vyr. specialistė Snieguolė Valiulienė, tel. Nr. (8 5) 239 8460, el. paštas: [email protected]