Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano priemonė „Sumanieji kaimai"

Parama teikiama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano priemonę „Sumanieji kaimai“ (toliau – Priemonė).

Priemonėje skatinamas jaunų žmonių užimtumas ir socialinės atskirties mažinimas, t.y. jaunimas ir jauni žmonės įtraukiami į Sumanių kaimų strategijų (toliau - Strategija) įgyvendinimą.

Pagal Priemonės įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-841 nuostatas, vienas iš Strategijos atrankos kriterijų, kuriam skiriami 5 balai, yra jaunimo įtraukimas. Bent vienas projekto vykdytojas Strategijos pateikimo dieną yra jaunas žmogus iki 29 metų (įskaitytinai) ir (arba) Strategija skirta kurti ar plėtoti paslaugas jaunimui iki 29 metų (įskaitytinai). Šiam kriterijui balai suteikiami jeigu bent vienas projekto vykdytojas yra fizinis asmuo arba projekto vykdytojo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), nevyriausybinės organizacijos vadovas, pirmininkas (prezidentas) arba projekto vykdytojo (juridinio asmens) (netaikoma Vietos veiklos grupėms (toliau - VVG) įdarbintas darbuotojas yra jaunas žmogus iki 29 metų (įskaitytinai).

Projektų vykdytojais gali būti: 1) fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; 2) viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, iš jų ir užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme; 3) savivaldybių administracijos, savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys; 4) mokslo ir mokymo įstaigos; 5) fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą. Tinkami projektų vykdytojai nurodomi Priemonės įgyvendinimo taisyklėse .

Remiamos veiklos ir paramos intensyvumai: Pagal Priemonę remiamos Strategijos, kuriose gali būti vykdomi: 1) privataus verslo pobūdžio projektai; 2) socialinio ir bendruomeninio verslo ir bei viešųjų paslaugų perdavimo projektai; 3) viešosios naudos (ne pelno) projektai; 4) veiklos projektai.

Paramos lėšomis finansuojama nuo 20 iki 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės. Didžiausia paramos suma sumanaus kaimo projektui įgyvendinti iki 200 tūkst. Eur.

Atkreiptinas dėmesys, kad Priemonė įgyvendinama vadovaujantis principu „iniciatyva iš apačios į viršų“, kai projektų turinį, temas ir toliau planuos pačios VVG, atsižvelgdamos į identifikuotas vietos problemas, siekiant atliepti vietos gyventojų lūkesčius. Todėl dėl paramos galimybių pagal gyvenamąją arba registracijos vietą reiktų kreiptis į teritorijoje veikiančią VVG.

Parama suteikiama tuo atveju, jei projekto vykdytojas atitinka ir kitas Priemonės įgyvendinimo taisyklėse bei priemonės aprašyme nustatytas sąlygas ir reikalavimus paramai gauti.

VVG: 1) renka sumanių kaimų projektų paraiškas; 2) atrenka sumanių kaimų projektus, kuriuos integruoja į Sumanių kaimų strategiją ir teikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos: 1) atlieka Sumanių kaimų strategijų ir į ją integruotų sumanių kaimų projektų tinkamumo gauti paramą vertinimą; 2) kontroliuoja projektų įgyvendinimą ir paramos gavėjų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

Kontaktinis asmuo: Žemės ūkio ministerijos Europos sąjungos paramos ir politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Agnė Rėkutė-Bagdonė, tel. Nr. +370 6 144 5286, el. paštas: [email protected]