Parama jauniesiems ūkininkams

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas.

Pareiškėjai iki paramos paraiškos pateikimo žemės ūkio veiklą turi vykdyti ne trumpiau kaip 12 mėnesių ir iš šios veiklos turi gauti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 000 Eur.

Paramos lėšomis, priklausomai nuo žemės ūkio sektoriaus, finansuojama 40 arba 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės. Jauniesiems ūkininkams, investuojantiems penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo, paramos intensyvumas padidinamas 20 proc. punktų. Paramos dydis projektui atskirais 2014–2022 m. laikotarpio metais sudarė nuo 50 tūkst. Eur iki 600 tūkst. Eur. Vykdant projektų pirmumo atranką, jaunųjų ūkininkų, kurių amžiaus grupė yra 18–40 m. (paramos paraiškos pateikimo metu pareiškėjui turi būti dar nesuėję 41 m.), projektui suteikiami 5 atrankos balai.

Parama suteikiama tuo atveju, jei pareiškėjas atitinka ir kitas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus paramai gauti. Patvirtintos formos paramos paraiška su pridedamais dokumentais teikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pagal patvirtintą paraiškų teikimo grafiką. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdo paramos paraiškų administravimo funkciją (priima paramos paraiškas, atlieka jų atranką ir tinkamumo gauti paramą vertinimą, kontroliuoja projektų įgyvendinimą ir paramos gavėjų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą)

Kontaktinis asmuo: ŽŪM Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus mentorė Milda Jusienė, tel. Nr. (8 5) 239 8469, el. paštas: [email protected]