Parama smulkiems ūkiams

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama smulkiesiems ūkiams“.

Parama teikiama ūkiams, kurių produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur (išimtis: pieninės galvijininkystės ūkių melžiamų karvių skaičius turi būti nuo 3 iki 9 bei melžiamos karvės turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro valdos dydžio). Parama mokama išmokos forma. Didžiausias išmokos dydis – 15 000 Eur. Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Paskutinė išmokos dalis mokama, jei verslo planas tinkamai įgyvendintas. Vykdant projektų pirmumo atranką, ūkininko, kuris paraiškos pateikimo dieną yra ne jaunesnis kaip 18 m. ir ne vyresnis kaip 40 m. amžiaus imtinai, projektui suteikiama 10 atrankos balų.

Parama suteikiama tuo atveju, jei pareiškėjas atitinka ir kitas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus paramai gauti. Patvirtintos formos paramos paraiška su pridedamais dokumentais ir verslo planas teikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pagal patvirtintą paraiškų teikimo grafiką. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdo paramos paraiškų administravimo funkciją (priima paramos paraiškas, atlieka jų atranką ir tinkamumo gauti paramą vertinimą, kontroliuoja projektų įgyvendinimą ir paramos gavėjų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą)

Kontaktinis asmuo: ŽŪM Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Rutkauskaitė, tel. Nr. (8 5) 239 1269, [email protected]